Home Renewable Energy Енергия от Биомаса
Земя - зелена енергия от природата PDF Print E-mail
Wednesday, 11 October 2006 07:19
There are no translations available.

Използването на земеделски и горскостопански отпадъци за производство на енергия все повече се налага като един от най-широко използваните възобновяеми енергийни източници. Биоенергията може да се използва, като електро или топлоенергия, както и като гориво за транспортния сектор. Най-често използваната биомаса е от дърводобивна, дървообработвателна промишленост, земеделие (дърва, вършина, клони, трици, трески, слама, стъбла, люспи, отпадък при кастрене, енергийни култури и т.н.). Обикновено по-голямата част от този отпадък се оставя да се разлага по естествен начин, така до известна степен се оползотворява като тор за почвата, но вторично обработените продукти - биогоривата са с доказано по-висока калоричност и по-добри характеристики по отношение на пепелта и вредните емисии.
Биомасата като термин включва разнообразие от продукти:

  • дървесина и отпадъци от дърводобивната и преработвателна промишленост
  • енергийни култури
  • селскостопански отпадъци и отпадък от хранителната и преработвателната промишленост
  • оборски тор
  • органична фракция на градските твърди отпадъци
  • разделно събирания боклук от домакинствата
  • утайки от пречиствателните станции 

Биомасата е обещаващ енергиен източник в много райони на света заради относително равномерното географско разпределение, цената и най-важното - неутралният характер, като енергиен източник по отношение емисиите СО2. Енергията получена от биомаса се използва в различен мащаб – в отделни домакинства, малки предприятия или по-големите обекти. Биомасата и отпадъците са единствените възобновяеми енергийни източници, които пряко се конкурират с изкопаемите горива, затова и развитието на иновациите, технологиите и системите може да допринесе за навлизането на биомасата на пазара на горива. Приносът на биомасата е значителен за увеличаване на количеството електро и топлоенергия, генерирани от възобновяеми източници, в съответствие с екологичната политика, европейските и глобалните стратегии.

Last Updated on Wednesday, 15 April 2009 10:06