Home Финансиране Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” PDF Print E-mail
Thursday, 04 December 2008 14:34
There are no translations available.

Краен срок за кандидатстване 12 януари  2009 г., 16:00 ч.
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Финансиране

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект следва да бъде в следните граници:
 • Минимален размер: 50 000 лева.
 • Максимален размер: 1 000 000 лева.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ като % от общите допустими разходи по всеки проект е както следва:
 • За микро и малки предприятия – 65%
 • За средни предприятия – 60%

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за МСП.
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2005, 2006 и 2007 г.), и
 • са реализирали нетни приходи от продажби за 2007 г., равни на или надвишаващи 80 000 лева, и
 • развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или в областта на услугите съгласно КИД - 2008 както следва: в Сектор С, Сектор J или Сектор М .

Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
 • Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
 • Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
 • Микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в селските общини.
 • Микропредприятия  - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
 - 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
 - 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
 - 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
 - 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
 - 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
 - 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
 - 10.81. „Производство на захар”
 - 10.83 „Преработка на кафе и чай”
 - 10.9 „Производство на готови храни за животни”
 - 11.01. „Производство на спиртни напитки”
 - 11.02. „Производство на вина от грозде”
 - 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
 - 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
 - 11.05. „Производство на пиво”
 - 11.06. „Производство на малц”

Допустими за финансиране са разходи за:

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.
В случаите на закупуване на компютърно оборудване/информационни системи, те трябва да са необходими за употребата на специализираните компютърни приложения.

Разходи за извършване на СМР – не повече от 20% от общо допустимите разходи по проекта:
- Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез СМР, водещо до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на направените инвестиции по проекта.

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.