Home Финансиране Схема „Технологична модернизация в големи предприятия”
Схема „Технологична модернизация в големи предприятия” PDF Print E-mail
Thursday, 04 December 2008 14:24
There are no translations available.

Краен срок за кандидатстване 12 януари  2009 г., 16:00 ч.

Основна цел

Основна цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България в постигането на технологична модернизация чрез насърчаване на инвестициите в ново оборудване и технологии с оглед разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността им.

Финансиране

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект следва да бъде в следните граници:
  • Минимален размер: 200 000 лева.
  • Максимален размер: 5 000 000 лева.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект е не повече от 50% от общите допустими разходи по проекта.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
  • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
  • да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за МСП.
  • да имат минимум 3 приключени финансови години (2005, 2006 и 2007 г.), и
  • са реализирали нетни приходи от продажби за 2007 г., равни на или надвишаващи 5 000 000 лева
Не са допустими за кандидатстване по схемата предприятия, които:
  • Са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия към момента на кандидатстване.
  • Осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури”;
  • Осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на ЕО;
  • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 в сектор С, код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и 11 „Производство на напитки”:
 - 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”
 - 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”
 - 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
 - 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”
 - 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
 - 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
 - 10.81. „Производство на захар”
 - 10.83 „Преработка на кафе и чай”
 - 10.9 „Производство на готови храни за животни”
 - 11.01. „Производство на спиртни напитки”
 - 11.02. „Производство на вина от грозде”
 - 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”
 - 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”
 - 11.05. „Производство на пиво”
 - 11.06. „Производство на малц”

Допустими за финансиране са разходи за:

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Разходи за извършване на СМР – не повече от 20 % от общите допустими разходи по проекта:
- Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително – монтажни работи /СМР/, водещи до повишаване на стойността им, когато това е непосредствено свързано с и необходимо за въвеждането в експлоатация на инвестициите.

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи - до 50 % от общите допустими разходи по проекта:
- Разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи  - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.
Last Updated on Thursday, 04 December 2008 14:32