Home Технологии Бутални когенератори
Бутални когенератори PDF Print E-mail
Tuesday, 09 December 2008 13:44
There are no translations available.

Когенератори (КГ)

 • Устройство
 • Начин на работа
 • Избор
 • Примерни схеми

 

Основни компоненти на един когенератор:

 • Двигател с вътрешно горене (Природен газ, LPG, Биогаз, Дизел)
 • Генератор на ел.ток
 • Пластинчат топлообменник за охлаждане на двигателя
 • Топлообменник на димните газове
 • Катализатор
 • Електро и контролно табло

 

 

 

 

Принцип на работа на Когенератор

 

Схема на топлообменника


Работна схема (Модул за природен газ)


Ефективност

Икономия на гориво при Когенераторите:

 

 

Опазване на околната среда:

 

 

Разходи за различни климатоопазващи мерки за един тон СО2 (EUR/t)

 ВЕЦКогенераториВетро-централи
 Електро-спестяванеБиомаса Ниско-енергийни къщи
Соларни колектори
Фото-волтаици

 

Оразмеряване на Когенератора по консумацията на електроенергия:

Оразмеряване на Когенератора по консумацията топлоенергия:

Основни принципи при оразмеряването:

 • 90/70°C (или. 95/80°C) температури на  подаващатавръщащата магистрали
 • Оразмеряване по постояната консумация за различните обекти (не по номиналната или максималната консумация)
 • осигуряване на минимум 5.000 работни заса годишно

Формула за приблизително оразмеяване на когенератора:
Pth, Min/Max  =   (QNenn  –   QHTA)  x  FMin/Max

Pth, Min/Max = Оптималната топлопроизводителност на когенератора
QNenn = Номинална или максимална топлинна консумация на обекта
QHTA = Консумация на топлинна енергия с висока температура (по-висока от 90/70 или 95/80°C)
FMin/Max = Фактор в зависимост от обекта, базиран на опитни изчисления

 

Стойности на фактора FMIN/MAX, определени чрез опити:

Чрез подбор на стойността на фактора между FMIN и FMax и в зависимост от консумацията на обекта може бързо да се определи мощността на когенератора.

Производството на ел.енергия от когенератора може да се определи по формулата:
Pel, Min/Max   =   Pth, Min/Max   x  0,6
[0,6 е за когенератори с газов мотор и стандартен ел.генератор]

По-голяма потребност от енергия от когенератор се получава при:

 • Повишен на отоплителнен стандарт на жилищата (повишена консумация на   битова гореща вода)
 • Плувни басейни с висок стандарт
 • Използване на топл.енергия при процеси (сушилни, автоклави и други термични   вани, консервни фабрики, при охлаждане с абсорбционни чилъри).

С две думи: когенератор с по-ниска мощност → повече работни часове

За по-добро покриване на необходимата мощност → инсталирайте каскада от когенератори (особено при когенераторни инсталации над 200 kW)

Хидравлично присъединяване на когенераторите:

Възможни са различни решения на присъединяване, в зависимост от случая.
Основни положения:

 • Температура на входа на когенератора min. 50°C, max. 70 или 80°C
 • Инсталации с паралелни когене-   ратори, задължително с буфер.
 • повече от един когенератор – в паралел
 • Поседователно свързване на когенератори е допустимо само при последователно свързан пиков котел.

 

 

 

 

 

Когенератор и буфер, свързани последователно с котел

Когенератор с хидравличен разединител последователно свързан с котел

 

Когенератори с буфер в паралел с котел

Когенератор с хидравличен разединител и буфер

Когенератор с хидр.разединител, буфер и кондензен котел,

Електрическо присъединяване на когенераторна инсталация:

В зависимост от начина на работа:

 • Без връзка с електрическата мрежа
 • В паралел с електрическата мрежа и самостоятелно

Допълнителни функции (опция):

 • Управление по нулева консумация-за предотвратяване на токови удари.
 • За работа като авариен генератор

 

Работа в паралел

Работа в паралел и като авариен генератор

Приблизителни цени на инсталации с когенератори за ориентировъчно определяне на бюджет

Приблизителни цени на инсталации с когенератори за ориентировъчно определяне на бюджет

 • 50 kW-Клас (Модел GG 50): ок. 90.000,- EUR, или ок. 1.800,- EUR/kW
 • 100 kW-Клас (Модел GG 130): ок. 135.000,- EUR, или ок. 1.040,- EUR/kW
 • 200 kW-Клас (Модел GG 237): ок. 205.000,- EUR, или ок. 870,- EUR/kW
 • 400 kW-Клас (Модел GG 383): ок. 240.000,- EUR, или ок. 630,- EUR/kW

 

Last Updated on Wednesday, 15 April 2009 09:58