Home Възобновяема енергия
Възобновяема енергия ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2009 18:23

Изчерпването на залежите от конвенционални източници на енергия, повишаването цените на енергоносителите, екологичните замърсявания при изгарянето на изкопаемите енергийни ресурси, глобалното затопляне и промените в климата изправят света пред тежка енергийна криза. Този все по-осезателен факт води до две логични изходни положения: 

·          намаляване на относителното енергийно потребление на единица брутен вътрешен продукт на икономиката;  

·          оползотворяване на енергията от местните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).   

Възобновяемата енергия е атрактивна, тъй като произвежда малко или изобщо не изхвърля замърсяващи емисии, наличните ресурси се възобновяват и, на практика, никога няма да се изчерпят.

В категорията възобновяеми енергийни източници се включват всички неизкопаеми горива и енергоносители:

  • слънчева енергия;

  • ветрова енергия;

  • водната енергия;

  • геотермална енергия;

  • биомаса за енергийна преработка;

  • биогаз;

  • енергията на приливите и отливите.

Последно променен на Сряда, 08 Април 2009 16:09