Home Energy Efficiency ESCO услуги Финансиране и начин на плащане
Финансиране и начин на плащане PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 15:32
There are no translations available.

 

Финансиране - средствата за извършването на енергоефективна услуга се осигуряват изцяло от Изпълнителя, а Възложителя заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енерго-ефективни мерки.

Начин на плащане – възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е за сметка на реализираните икономии (чл. 21, ал. 3 от ЗЕЕ). След сключване на договор за енергоефективна услуга и извършване на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (разпоредителят с бюджетен кредит), стопанисващ дадената сграда, следва да извършва периодични плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно погасителен график, в размер равен на реализираната икономия от топло и електроенергия.  Необходимите средства за реализиране на енергоефективните услуги от страна на учрежденията на бюджетна издръжка, се разчитат в рамките на бюджетите на министерствата, ведомствата и общините за съответните години на действие на договора.  Учреждението на бюджетна или общинска издръжка (Възложителя), сключило договор за енергоефективна услуга, при разпределение на бюджета си за съответната година, следва стриктно да следи разходите, определени за топло- и електроенергия да са константна величина т.е. да не надвишават или да не са занижени спрямо тези, определени към датата на сключване на договора, като се отчетат настъпилите изменения в цените на съответния вид енергия или ценови промени на горивата за нейното производство. Това се налага с цел точно проследяване на реализираната икономия от предприетите енергоефективни мерки и осигуряване на плащанията по договора.  Базисното енерго-потребление, осигуряващо микроклимата на сградата, се определя съгласно Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, Наредба за енергийните характеристики на обектите, Наредба за сертифициране на сградите и Наредба за  обследване за енергийна ефективност. Определянето на базисното енерго-потребление е въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност, като се вземат предвид  и отчетните данни за енергийни разходи на обекта  за предходните години в натурални стойности.  В случай, че фактически реализираната икономия е по-малка от предварително разчетената в договора за енергоефективна услуга икономия, Възложителят заплаща фактически реализираната икономия, като разликата между фактически реализираната и предварително разчетената икономия е за сметка на Изпълнителя  и се счита за неизпълнение по договора, поради неточно извършени от него обследвания и прогнози. Евентуалните грешки и неточности при определяне на базовото енерго-потребление са за сметка на Изпълнителя. Основание за отчетността на Възложителя е Единната бюджетна класификация, Закона за счетоводството, Закона за устройството на държавния бюджет, ежегодния Закон за държавния бюджет, постановлението на МС за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, Закона за общинските бюджети, Закона за държавен вътрешен финансов контрол и други нормативни актове, уреждащи отчетния процес при бюджетните организации. 

Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:05