Home Energy Efficiency ESCO услуги Сллючване и изпълнение на ESCO договор
Сллючване и изпълнение на ESCO договор PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 15:07
There are no translations available.

 1. Подготовка за сключване на договора:
  1. фирмата за енергоефективни услуги извършва обследване за енергийна    ефективност за оценка на технико-икономическия потенциал за енергоспестяване въз основа на базисното енергопотребление на сградата, очакваните икономии и необходимите инвестиции.
  2. фирмата за енергоефективни услуги и клиентът сключват договор, в който се определят конкретните дейности и специфичните инвестиционни пера, като цената на извършения одит и разработения проект, който е в съответствие с изискванията на нормативната уредба (строителни разрешителни и други), се включват  в общата стойност на услугата.  
 2. Обхват и контрол на изпълнението на договора (чл. 21, ал.1 от ЗЕЕ):
  1. Базисно енергопотребление, осигуряващо санитарните норми за сградата – определя се въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ.
  2. Гарантираните икономии и реда за установяването им:
   1. Икономиите, които се гарантират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди сключването на договора за енергоефективна услуга представляват разликата между базисното енергопотребление и очакваното ново енергопотребление (т.н. нормализирано  енергопотребление),  определени въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ.
   2. Установяването на реалните икономии се извършва  въз основа на разликата между базисното  енергопотребление и измереното ново нормализирано енергопотребление в следствие на изпълнените мерки за енергийна ефективност.Нормализираното енергопотребление се отчита по показанията на съответните търговски прибори.
   3. Проверката на реалните икономии се извършва от заинтересованите страни в съответствие с договора. 
 3. След извършване на последното плащане от страна на Възложителя договорът приключва с приемно-предавателен протокол.
Last Updated on Monday, 09 March 2009 18:54