Предмет на ESCO договорите Print
Sunday, 08 March 2009 14:44
There are no translations available.

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ESCO фирми) осигуряват със свои собствени средства ESCO услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на енергоефективни услуги се обективира в договор, по който страни са фирмата за енергоефективни услуги и нейния клиент (учреждението, което се нуждае от извършването на такава услуга). Изпълнението на мерките  води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. При изпълнение на проекти за ЕSCO услуги, разходите на инвестицията се изплащат от постигнатите  икономии.

Изборът на  съответнaтa фирма за енергоефективни услуги се извършва съгласно действащото законодателство в Република България – Законът за обществените поръчки, респективно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Правно основание за сключването на договори за енергоефективни услуги е разпоредбата на чл.20 и чл.21 от ЗЕЕ. 

Страни по договорите за  енергоефективни услуги:

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – учреждения или администрации на бюджетна или общинска издръжка чрез ръководителите си или упълномощени от тях лица;
  2. ИЗПЪЛНИТЕЛ – физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон (чл. 20 и чл.21 от ЗЕЕ). 
Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:01