Home Energy Efficiency ESCO услуги ESCO договори
ESCO договори PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 11:01
There are no translations available.

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. Като цяло той е заимстван от опита на някои развити европейски страни, САЩ и Канада в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава единствено задължението да осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност. При този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО компанията.

Какво могат да предложат ESCO на общините?

От извършване на енергийно обследване, определяне на потенциала за енергоспестяване и осигуряване на финансирането до гарантиране на икономиите и разделянето им между общината и фирмата. Въпреки несъмнените изгоди все още изпълнените проекти по тази схема в България се броят на пръсти. Главната причина за това е, че и общините, и ESCO се страхуват от използването на ДГР и подводните камъни свързани с тях, тъй като нямат достатъчно познания и опит.

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми: 

Договор с гарантиран резултат – при този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си.

Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от трета страна.

Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:01