Home Energy Efficiency ESCO услуги
ESCO услуги


ESCO договори PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 11:01
There are no translations available.

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. Като цяло той е заимстван от опита на някои развити европейски страни, САЩ и Канада в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава единствено задължението да осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност. При този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО компанията.

Какво могат да предложат ESCO на общините?

От извършване на енергийно обследване, определяне на потенциала за енергоспестяване и осигуряване на финансирането до гарантиране на икономиите и разделянето им между общината и фирмата. Въпреки несъмнените изгоди все още изпълнените проекти по тази схема в България се броят на пръсти. Главната причина за това е, че и общините, и ESCO се страхуват от използването на ДГР и подводните камъни свързани с тях, тъй като нямат достатъчно познания и опит.

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми: 

Договор с гарантиран резултат – при този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си.

Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от трета страна.

Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:01
 
Предмет на ESCO договорите PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 14:44
There are no translations available.

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ESCO фирми) осигуряват със свои собствени средства ESCO услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на енергоефективни услуги се обективира в договор, по който страни са фирмата за енергоефективни услуги и нейния клиент (учреждението, което се нуждае от извършването на такава услуга). Изпълнението на мерките  води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. При изпълнение на проекти за ЕSCO услуги, разходите на инвестицията се изплащат от постигнатите  икономии.

Изборът на  съответнaтa фирма за енергоефективни услуги се извършва съгласно действащото законодателство в Република България – Законът за обществените поръчки, респективно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Правно основание за сключването на договори за енергоефективни услуги е разпоредбата на чл.20 и чл.21 от ЗЕЕ. 

Страни по договорите за  енергоефективни услуги:

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – учреждения или администрации на бюджетна или общинска издръжка чрез ръководителите си или упълномощени от тях лица;
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛ – физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон (чл. 20 и чл.21 от ЗЕЕ). 
Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:01
 
Дейности на ESCO-фирмите PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 14:36
There are no translations available.

 • Доставка на енергия, включително заплащане на разходите за гориво
 • Експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталациите
 • Осигуряване на резервни части по гаранционен договор
 • Осигуряване на финансирането за реконструкция на съоръжения и инсталации
 • Консултантски и инженерни услуги, включително предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, контрол на реализацията и др.
 • Изграждане на съоръжения “до ключ”, включително инженерни услуги, доставка, надзор на строителството и пускане в експлоатация
Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:02
 
Сллючване и изпълнение на ESCO договор PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 15:07
There are no translations available.

 1. Подготовка за сключване на договора:
  1. фирмата за енергоефективни услуги извършва обследване за енергийна    ефективност за оценка на технико-икономическия потенциал за енергоспестяване въз основа на базисното енергопотребление на сградата, очакваните икономии и необходимите инвестиции.
  2. фирмата за енергоефективни услуги и клиентът сключват договор, в който се определят конкретните дейности и специфичните инвестиционни пера, като цената на извършения одит и разработения проект, който е в съответствие с изискванията на нормативната уредба (строителни разрешителни и други), се включват  в общата стойност на услугата.  
 2. Обхват и контрол на изпълнението на договора (чл. 21, ал.1 от ЗЕЕ):
  1. Базисно енергопотребление, осигуряващо санитарните норми за сградата – определя се въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ.
  2. Гарантираните икономии и реда за установяването им:
   1. Икономиите, които се гарантират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди сключването на договора за енергоефективна услуга представляват разликата между базисното енергопотребление и очакваното ново енергопотребление (т.н. нормализирано  енергопотребление),  определени въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност и в съответствие с  Наредбата за енергийните характеристики на обектите по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и Наредбата за сертифициране на сградите по чл. 16, ал. 1 от ЗЕЕ.
   2. Установяването на реалните икономии се извършва  въз основа на разликата между базисното  енергопотребление и измереното ново нормализирано енергопотребление в следствие на изпълнените мерки за енергийна ефективност.Нормализираното енергопотребление се отчита по показанията на съответните търговски прибори.
   3. Проверката на реалните икономии се извършва от заинтересованите страни в съответствие с договора. 
 3. След извършване на последното плащане от страна на Възложителя договорът приключва с приемно-предавателен протокол.
Last Updated on Monday, 09 March 2009 18:54
 
Финансиране и начин на плащане PDF Print E-mail
Sunday, 08 March 2009 15:32
There are no translations available.

 

Финансиране - средствата за извършването на енергоефективна услуга се осигуряват изцяло от Изпълнителя, а Възложителя заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енерго-ефективни мерки.

Начин на плащане – възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е за сметка на реализираните икономии (чл. 21, ал. 3 от ЗЕЕ). След сключване на договор за енергоефективна услуга и извършване на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (разпоредителят с бюджетен кредит), стопанисващ дадената сграда, следва да извършва периодични плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно погасителен график, в размер равен на реализираната икономия от топло и електроенергия.  Необходимите средства за реализиране на енергоефективните услуги от страна на учрежденията на бюджетна издръжка, се разчитат в рамките на бюджетите на министерствата, ведомствата и общините за съответните години на действие на договора.  Учреждението на бюджетна или общинска издръжка (Възложителя), сключило договор за енергоефективна услуга, при разпределение на бюджета си за съответната година, следва стриктно да следи разходите, определени за топло- и електроенергия да са константна величина т.е. да не надвишават или да не са занижени спрямо тези, определени към датата на сключване на договора, като се отчетат настъпилите изменения в цените на съответния вид енергия или ценови промени на горивата за нейното производство. Това се налага с цел точно проследяване на реализираната икономия от предприетите енергоефективни мерки и осигуряване на плащанията по договора.  Базисното енерго-потребление, осигуряващо микроклимата на сградата, се определя съгласно Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, Наредба за енергийните характеристики на обектите, Наредба за сертифициране на сградите и Наредба за  обследване за енергийна ефективност. Определянето на базисното енерго-потребление е въз основа на извършените оценка и обследване за енергийна ефективност, като се вземат предвид  и отчетните данни за енергийни разходи на обекта  за предходните години в натурални стойности.  В случай, че фактически реализираната икономия е по-малка от предварително разчетената в договора за енергоефективна услуга икономия, Възложителят заплаща фактически реализираната икономия, като разликата между фактически реализираната и предварително разчетената икономия е за сметка на Изпълнителя  и се счита за неизпълнение по договора, поради неточно извършени от него обследвания и прогнози. Евентуалните грешки и неточности при определяне на базовото енерго-потребление са за сметка на Изпълнителя. Основание за отчетността на Възложителя е Единната бюджетна класификация, Закона за счетоводството, Закона за устройството на държавния бюджет, ежегодния Закон за държавния бюджет, постановлението на МС за изпълнение на държавния бюджет за съответната година, Закона за общинските бюджети, Закона за държавен вътрешен финансов контрол и други нормативни актове, уреждащи отчетния процес при бюджетните организации. 

Last Updated on Monday, 09 March 2009 19:05