Home Дейности
Дейности
Фотоволтаични електроцентрали PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 01. Mai 2009 um 08:04 Uhr
There are no translations available.

 • изготвяне на предпроектни проучвания, включващи:

-проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът-наклон,изложение и др.;

-определяне на нивото на слънчевата радиация;

-прогнозно годишно производство на енергия;

-предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на проекта.

 • изготвяне на работни проекти за изграждане и присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала към мрежата
 • подготовка на документи за получаване на виза за проектиране, разрешение за строеж, внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел.разпределителната мрежа
 • подготовка на бизнес планове и подготовка на документи за кандидатстване по европейски програми
 • доставка и монтаж фотоволтаичната електроцентрала
 • въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала
 • гаранционно и извънгаранционно обслужване на електроцентралата
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 01. Mai 2009 um 08:31 Uhr
 
Биогаз Системи за Преработка на Селскостопански Отпадъци и Био Отпадъци от Ферми и Хранителната Промишленост PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 28. November 2008 um 10:11 Uhr
There are no translations available.

 • биогаз системи за „мокра” анаеробна ферментация на:
  • оборска тор
  • отпадъци от хранително-вкусовата промишленост
  • кухненски отпадъци
  • отпадъци от производството на био етанол и спирт
  • отпадъци от производството на био дизел
  • силажи от „зелени” растения – царевица, треви, цвекло и др.
 • системи за „суха” анаеробна ферментация на твърди органични отпадъци
Полученият биогаз може да се използва за комбинирано производство на топло, студо и  електро енергия, пара или да се пречисти до метан, компресира и да се използва за гориво за автомобили.
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. April 2009 um 10:03 Uhr
 
Пречиствателни инсталации за отпадни води и въздух PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 28. November 2008 um 10:03 Uhr
There are no translations available.

 • цялостно оборудване за пречиствателни инсталации, без ограничение на количеството отпадни води
 • блокови инсталации на принципа на дълбоко биологично пречистване на отпадни води – до 1 000 куб.метра на денонощие
 • компактни инсталации за филтрация, обратна осмоза и биологично пречистване на отпадни води.
 • инсталации за пълно пречистване на въздух, независимо от количеството и вида на замърсителя.
 • контейнеризирани инсталации за ултра-филтрация и обратна осмоза за пълно пречистване на силно замърсени с химикали води.
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. April 2009 um 09:55 Uhr
 
Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 28. November 2008 um 09:59 Uhr
There are no translations available.

 • комбинирано топло(паро) и електропроизводство на базата на прегрята пара (парогенератори и парни турбини) – могат да бъдат използвани всички видове течни и газообразни горива
 • едно и двустъпални турбини на наситена пара
 • многостъпални турбини на прегрята пара
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. April 2009 um 09:55 Uhr
 
Отоплителни, Вентилационни и Климатизационни Инсталации PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 28. November 2008 um 09:47 Uhr
There are no translations available.

 • високо ефективни водогрейни котли от 10 до 15 000 kW
 • кондензни водогрейни котли
 • стенни кондензни котли до 225 kW
 • термопомпи (въздух-вода; вода-вода; земносвързани)
 • термо соларни инсталации
 • вентилационни системи с рекуперация на енергията
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. April 2009 um 09:54 Uhr