Home
Welcome to the Frontpage
Фирмата PDF Print E-mail
Monday, 09 October 2006 10:33
There are no translations available.

ЕНЕРСИСТ ЕООД е бързоразвиваща се инженерингова компания, работеща в областта на енергийната ефективност и използването на Възобновяеми енергийни източници. 

Дружеството осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Екипът на ЕНЕРСИСТ ЕООД натрупа богат опит, реализирайки успешно редица проекти, в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в  промишленост, гражданско строителство, екология и др. Всички дейности, които дружеството извършва, се осъществяват по международно утвърдени стандарти. 

Нашите услуги включват:

ИНЖЕНЕРИНГ 

 • Проектиране на системи за производство на топлинна и елелктическа енергия, производство на пара за производствени нужди, парни турбини, парни двигатели и даз експандерни инсталации, инсталации за преработка на органични и неорганични битови отпадъци, както и инсталации за производство на биогаз и инсталации за изгаряне на биомаса;
 • Технически и икономически консултации при проектирането и изпълнението на проекти;
 • Обучение и организиране на технически курсове;
 • Авторски надзор, инвеститорски контрол и въвеждане в експлоатация на системи и инсталации в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
ЕНЕРГЕТИКА
 • Разработка на проекти в областта на ВЕИ (PV електроцентрали,  Инсталации за Комбинирано Топло, Студо, Паро и Електропроизводство, Електропроизводство с Парни Турбини, Парни двигатели и газ експандери, Преработка на Органични и Неорганични Битови Отпадъци, Биогаз Системи за Преработка на Селскостопански Отпадъци и Био Отпадъци от Ферми и Хранителната Промишленост, Производство на Топло и Електро Енергия от Биомаса);
 • Технически и икономически предпроектни проучвания;
 • Гаранционно и извън гаранционно сервизно обслужване на предлаганите от нас инсталации;
 • Доставка на оборудване за изграждане на инсталации и системи в областта на енергийната ефективност и ВЕИ на европейски и световни фирми.
ОКОЛНА СРЕДА 
 • Оценки за влияние върху околната среда;
 • Прединвестиционни проучвания за интегрирано управление на отпадъците;
 • Подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците;
 • Изготвяне на морфологичен анализ на количеството и вида на генерирани отпадъци
 • Изготвяне на идейни и технически проекти за техническа и биологическа рекултивация на съществуващи депа;
 • Изготвяне на идейни и технически проекти за изграждане на претоварни станции за битови отпадъци, в т.ч. компостиране на биоразградимите отпадъци;
 • Проекти по програми за отстраняване на стари екологични щети.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • Консултации, инженерно проучване и предпроектни разработки в областта на енергийната ефективност и енергийното спестяване.
 • Решения за повишаване на енергийната ефективност при техническото и инвестиционно проектиране.
 • Консултации в областта на енергопотреблението и енергоспестяването.
 • Подготовка, защита и реализация на проекти за енергийно спестяване.
 • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност
 • Обследване на сгради, с възможност за издаване на Сертификат за енергийни характеристики на обектите, - категория А или Б.
 • Издаване на енергиен паспорт по Наредба № 5 от 23.01.2007 г.
 • Конструктивно обследване на сгради
 • Архитектурно заснемане на сгради
 • Обследвания и изготвяне на фирмени стандарти за енергийна ефективност на промишлени системи

ЕНЕРСИСТ ЕООД е в процес на сертификация по ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000).

Екип:
Екипът на  ЕНЕРСИСТ ЕООД се състои от мотивирани, високообразовани млади специалисти в областта на енергетиката, както и от професионалисти с дългогодишен стаж, готови със своя професионализъм и опит да Ви предоставят идеи и планове за намаляване на енергийните разходи, да Ви помогнат да подобрите комфорта в дома си.

Оборудване:
ЕНЕРСИСТ ЕООД разполага със специализирани уреди за контрол, измерване и оценка на съоръжения.  Ние използваме редица софтуерни продукти за изпълнението на специфичните задачи, като Autocad (2и 3D за проектиране), “Ключови стойности” (подпомага инженери и специалисти при бързото изчисляване на енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради. Продуктът е изграден върху метод, основаващ се на резултати от прецизни компютърни симулации и отчасти на опита и измерванията от реални обекти), PVGIS (софтуер за оценка на производството на електрическа енергия от Фотоволтаични електроцентрали) Retscreen (пред проектна оценка на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ).

Last Updated on Saturday, 19 September 2009 16:34
 

Who's Online

We have 12 guests online

Advertisement

Featured Links:
HVAC eco
www.hvac-eco.com - Екологичен наръчник напроектанта.
Психрометрия
Психрометричен калкулатор за изчисляване на работна точка.
Парата
Физични свойства на прегрята и наситена пара.
Водата
Физични свойства на Вода: Специфичен обем, Плътност, Специфична топлоемност, Динамичен визкозитет, Специфична топлопроводност.